Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Riita-asioissa ei päämiehemme etu monesti suinkaan ole se, että viemme asian käräjäoikeuteen ratkaistavaksi. Monesti asiat saadaan jo ensimmäisen kirjelmän jälkeen sovinnollisesti ratkaistuksi ja riidassa saadaan sovintoratkaisu aikaiseksi.

Mikäli asiassa ei kuitenkaan sovintoon päästä kohtuullisen ajan kuluessa voidaan asia saattaa tuomioistuin sovitteluun, jossa osapuolet pyrkivät käräjäoikeuden määräämän tuomarin ja mahdollisen asiantuntijan avustuksella molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Sovittelun lopputuloksena saatu sopimus voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä.

Toimistomme tarjoaa myös Suomen asianajajaliiton sovintomenettelyn mukaista sovintomenettelyä. Toimistomme asianajaja Mika Liukkonen on Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen saanut sovittelija.

Välimiesmenettely on riidanratkaisukeinoista se, joka tehdään julkisuudelta salassa ja myös päätökset jäävät osapuolten omaan tietoon, mutta päätös sinällään on täytäntöön pantavissa kuten mikä tahansa muukin lainvoimainen tuomio. Välimiesoikeuden tuomio on itse asiassa myös ulkomailla helpommin täytäntöön pantavissa verrattuna normaaliin käräjäoikeuden tai hovioikeuden tuomioon.

Ota yhteyttä